Algemene voorwaarden van algemenevoorwaardenmaken.nl

 

Artikel 1 Begrippen

 

 1. AlgemeneVoorwaardenMaken.nl is een handelsnaam van Young Law B.V. (hierna: “Young Law”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66173175.
 2. AlgemeneVoorwaardenMaken.nl stelt zich ten doel tot het leveren van juridische diensten, één en ander in de meest ruime zin.
 3. In deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene voorwaarden”) wordt onder AlgemeneVoorwaardenMaken.nl tevens Young Law begrepen en alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 4. In de Algemene voorwaarden wordt onder “Cliënt” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan AlgemeneVoorwaardenMaken.nl opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten, als wordt bedoeld in artikel 1.5, of die producten afneemt via de website van AlgemeneVoorwaardenMaken.nl.
 5. In de Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door AlgemeneVoorwaardenMaken.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Cliënt geleverde producten en Diensten, alsmede alle andere door AlgemeneVoorwaardenMaken.nl ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt worden verricht.
 6. Onder de “Website” van AlgemeneVoorwaardenmMaken.nl wordt verstaan: algemenevoorwaardenmaken.nl en/of younglaw.legalthings.io.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij AlgemeneVoorwaardenMaken.nl Diensten aanbiedt of levert, ongeacht of deze aanbieden en overeenkomsten op afstand elektronisch worden gedaan of gesloten. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met AlgemeneVoorwaardenMaken.nl zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen van AlgemeneVoorwaardenMaken.nl zijn 8 dagen gelding, waarna deze vervallen.
 2. Niet alleen AlgemeneVoorwaardenMaken.nl, maar ook alle (rechts)-personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op de Algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor de bestuurders, de (bestuurders van de) praktijkvennootschappen van Young Law en voormalig medewerkers van Young Law, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.
 3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Cliënt.

 

Artikel 3 De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AlgemeneVoorwaardenMaken.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door AlgemeneVoorwaardenMaken.nl is bevestigd, kan Cliënt de overeenkomst ontbinden.
 3. nl kan niet aan een aanbod worden gehouden, indien Cliënt redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AlgemeneVoorwaardenMaken.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is AlgemeneVoorwaardenMaken.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Ingeval van een duurtransactie is de bepaling het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Cliënt sluit uitdrukkelijk haar herroepingsrecht welke zij gedurende de bedenktermijn van 14 dagen heeft uit, nu de levering van de Diensten reeds aanvangt voordat de bedenktermijn is verstreken.

 

Artikel 4 Gebruik website

 

 1. Cliënt meldt zich door middel van het aanmaken van een account aan op de Website, waarna hij gebruik kan maken van de Diensten van AlgemeneVoorwaardenMaken.nl. Tevens kan Cliënt gebruik maken van een gedeelte van de Diensten van AlgemeneVoorwaardenMaken.nl zonder een account aan te maken.
 2. Registratie middels een account staat alleen open voor natuurlijke personen en rechtspersonen die volledig handelingsbekwaam zijn. Ingeval een rechtspersoon zich registreert, is dit slechts toegestaan als dit gebeurt door een natuurlijk persoon dat bevoegd is tot het aangaan van deze handeling.
 3. nl geeft Cliënten met een account een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten.
 4. Cliënt staat ervoor in dat de informatie die bij het aanmaken van het account wordt verstrekt aan AlgemeneVoorwaardenMaken.nl volledig en juist is.
 5. Cliënt is aansprakelijk voor het gebruik van zijn account. AlgemeneVoorwaardenmMaken.nl gaat ervan uit dat Cliënt daadwerkelijk degene is die zicht aanmeldt met zijn inloggegevens. Zodra Cliënt weet of reden heeft te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Cliënt AlgemeneVoorwaardenMaken.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen.
 6. nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot de Diensten op de Website.
 7. nl heeft ten allen tijden het recht om accounts, profielen en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Tevens kan AlgemeneVoorwaardenMaken.nl Cliënt de toegang tot de Website ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 8. Cliënt kan ten allen tijden zelf zijn account aanpassen of verwijderen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Diensten

 

 1. nl verricht verschillende Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van juridisch maatwerk als wordt bedoeld in artikel 6 en het aanbieden van een platform waar Cliënt zelf juridische documenten kan opstellen als wordt bedoeld in artikel 7.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle documenten of andere ter beschikking gestelde producten en/of (elektronische) informatie, berusten uitsluitend bij AlgemeneVoorwaardenMaken.nl, dan wel bij de auteurs van de documenten.
 3. De documenten die Cliënt afneemt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Cliënt. Iedere verspreiding, exploitatie en/of verveelvoudiging van de documenten door Cliënt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van AlgemeneVoorwaardenMaken.nl, dan wel de auteurs van de documenten.
 4. De documenten zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde partijen of personen, waarbij de activiteit waarop het model betrekking heeft steeds in Nederland wordt uitgevoerd. Alhoewel niet is uitgesloten dat bepaalde documenten ook voor situaties gebruikt kunnen worden waarin niet aan die twee voorwaarden is voldoen, zijn de documenten niet zonder meer geschikt voor betrekkingen met een internationaal karakter.
 5. nl voert haar opdrachten uit naar Nederlands recht. De geleverde Diensten zijn dan ook enkel geschikt voor gebruik binnen Nederland en houden geen rekening met buitenlands recht. Dit geldt ook indien de Dienst niet in de Nederlandse taal is opgeleverd. Cliënt verklaart zich te onthouden van internationaal gebruik van de Diensten.

 

Artikel 6 Juridische Diensten: maatwerk

 

 1. Cliënt kan via de Website kiezen voor de Dienst maatwerk, waarbij Cliënt een eigen contactpersoon krijgt aangewezen die voor hem de juridische documenten zal opstellen. De juridische documenten worden opgesteld door bachelor- of masterstudenten die de opleiding rechtsgeleerdheid volgen aan een universiteit in Nederland en begeleiding en training ontvangen van advocaten en/of juristen. De juridische documenten worden expliciet niet door advocaten zelf opgesteld.
 2. Alle opdrachten tot het verrichten van Diensten, beschouwt AlgemeneVoorwaardenMaken.nl als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon of meerdere personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Indien AlgemeneVoorwaardenMaken.nl dit nuttig of noodzakelijk acht, is AlgemeneVoorwaardenMaken.nl steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden.
 4. Indien Cliënt wenst de opdracht tussentijds te wijzigen, kunnen daaraan meerkosten verbonden zijn. De meerkosten zullen vooraf aan Cliënt worden gecommuniceerd.

 

Artikel 7 Juridische Diensten: zelf opstellen

 

 1. Cliënt kan via de Website kiezen voor de Dienst zelf opstellen, waarbij de Cliënt zelf juridische documenten naar wens kan opstellen. Deze standaarddocumenten worden op de Website aangeboden, welke voor een vaste prijs (elektronisch) ter beschikking worden gesteld aan Cliënt.
 2. De standaarddocumenten zijn opgesteld door juristen en worden up-to-date gehouden door juristen.
 3. De standaarddocumenten zijn expliciet niet toegesneden op een specifiek geval. Daarnaast is geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden en afgesproken die van toepassing zijn op de situatie bij Cliënt. Cliënt is zich ervan bewust dat de standaarddocumenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als uitgangspunt. Cliënt dient dan ook goed te beoordelen of de voorzieningen opgenomen in een model aansluiten bij de feitelijk door hem gemaakte (of te maken) afspraken.
 4. Het invullen van de gegevens voor de standaarddocumenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van Cliënt.

 

 

Artikel 8 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 

 1. Indien het verrichten van Diensten door AlgemeneVoorwaardenMaken.nl of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van algemenevoorwaardenmaken.nl, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte facturen tot een maximum van €5.000,- (vijfduizend) euro.
 2. Indien AlgemeneVoorwaardenMaken.nl derden inschakelt voor het verrichten van Diensten en in de overeenkomst tussen AlgemeneVoorwaardenMaken.nl en genoemde derden een verdergaande beperking van de aansprakelijkheid dan de in artikel 11.1 van de Algemene voorwaarden opgenomen beperking van de aansprakelijkheid, dan geldt de in de overeenkomst tussen AlgemeneVoorwaardenMaken.nl en genoemde derden genoemde beperking van de aansprakelijkheid.
 3. Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt meebrengt dat algemenevoorwaardenmaken.nl een buiten de Europese Unie gevestigde (rechts-)persoon inschakelt om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal AlgemeneVoorwaardenMaken.nl niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze partij worden gemaakt.
 4. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van AlgemeneVoorwaardenMaken.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij AlgemeneVoorwaardenMaken.nl binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 5. nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 

 

Artikel 9 Juistheid en volledigheid van de informatie

 

 1. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AlgemeneVoorwaardenMaken.nl verstrekte informatie, documenten en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Cliënt vrijwaart AlgemeneVoorwaardenMaken.nl van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, of niet tijdige nakoming van de verplichtingen uit het vorige lid.

 

 

Artikel 10 Honorering, kosten en betaling

 

 1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door AlgemeneVoorwaardenMaken.nl vooraf middels iDEAL, PayPal, Bitcoin, SEPA-incasso, Creditcard of bankoverschrijving. Alle betalingen dienen te zijn geschiedt voor oplevering van het juridisch document door AlgemeneVoorwaardenMaken.nl. Alle door AlgemeneVoorwaardenMaken.nl gecommuniceerde bedragen zijn exclusief BTW en verzendkosten, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. nl zal directe kosten die in verband staan met het verlenen van de Diensten aan Cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere griffierechten, kosten van deskundigen en/of hulppersonen, kosten van uittreksels uit het Handelsregister en het Kadaster, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten en kosten van (langdurige) internationale telefoongesprekken.
 3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is AlgemeneVoorwaardenMaken.nl gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden in rekening te brengen. Algemenevoorwaardenmaken.nl zal Cliënt zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Cliënt en AlgemeneVoorwaardenMaken.nl kunnen schriftelijk overeenkomen tot betaling middels facturatie. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 5. Indien Cliënt een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist Ingeval van betalingsverzuim door Cliënt is AlgemeneVoorwaardenMaken.nl gerechtigd alle ten behoeve van Cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Cliënt schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Cliënt.
 6. Ingeval van betalingsverzuim is Cliënt een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van AlgemeneVoorwaardenMaken.nl ad 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.
 7. Indien AlgemeneVoorwaardenMaken.nl om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.6 van de Algemene voorwaarden genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Cliënt bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de opdrachtsom.

 

 

 

 

 

Artikel 11 Geheimhouding

 

 1. Cliënt en AlgemeneVoorwaardenMaken.nl verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van e informatie.
 2. Indien AlgemeneVoorwaardenMaken.nl op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en AlgemeneVoorwaardenMaken.nl zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is AlgemeneVoorwaardenMaken.nl niet gehouden tot schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. Cliënt en AlgemeneVoorwaardenMaken.nl zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

 

Artikel 12 Identiteit

 

 1. AlgemeneVoorwaardenMaken.nl is een handelsnaam van Young Law, dat bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd onder nummer 66173175. Young Law draagt het Btw-identificatienummer NL856427111B01. Young Law is (statutair) gevestigd aan de Computerweg 1 (3821 AA) Amersfoort, het bezoekadres is Ramstraat 31-33 (3581 HD) te Utrecht.
 2. AlgemeneVoorwaardenMaken.nl is op kantoortijden te bereiken per telefoon op nummer 030 227 2391. Per e-mail is AlgemeneVoorwaardenMaken.nl bereikbaar via info@algemenevoorwaardenmaken.nl

 

 

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 

 1. In het geval de Algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen AlgemeneVoorwaardenMaken.nl en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen AlgemeneVoorwaardenMaken.nl en Cliënt ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.